Tel. 18 200-15-54, kom. 502-595-121 allpipe@allpipe.pl
 • English
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AllPipe Paweł Łukaszczyk z siedzibą w Murzasichle, z którą można się skontaktować:
  – pisemnie kierując korespondencję pod adres: ul. Wielhorskiego 2A, 34 – 531 Murzasichle
  – e-mailowo pod adresem: allpipe@allpipe.pl

  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Pana/Pani jako klienta, dopasowania oferty handlowe do Państwa potrzeb, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe mające doprowadzić do zawarcia i realizacji umowy handlowej , w szczególności zawierania i wykonywania umów sprzedaży, dostaw towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, obsługi zgłoszeń i reklamacji.
  Dane osobowe są przetwarzane również w celu realizacji przesłania oferty oraz wykonania usługi noclegowej.

  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Obowiązki prawne ciążące na administratorze to m.in. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania (np. firmy transportowe i spedycyjne, firmy dostarczające korespondencję, firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych, podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Państwa dane osobowe) oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie, który z powyższych okresów jest dłuższy.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej Pani/Pana obsługi – pkt 3.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji, w tym nie będą profilowane.

  7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  – dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO);
  – do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  – do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  – do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  – prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

  8. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.